Verkoopvoorwaarden
Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ADAMAS B.V.1. INDELING
1.1. De navolgende begrippen hebben in deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden de navolgende betekenis:
I. “Adamas”: de rechtspersoon (onderneming) Adamas B.V., gevestigd te Maasdijk, Aartsdijkweg 19, 2676 LE en ingeschreven in het Handels- register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, onder nummer 24254024.
II. “Afnemer”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Adamas als bedoeld in deze Voorwaarden direct of indirect een overeen- komst heeft gesloten, aan Adamas een aanbod heeft gedaan of van Adamas een aanbod heeft ontvangen.
III. “Voorwaarden”: algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Adamas B.V.
2. TOEPASSELIJKHEID; AFWIJKING
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten uit hoofde waarvan Adamas aan Afnemer goederen verkoopt en levert, respectievelijk uit hoofde waarvan Adamas diensten van welke aard dan ook verricht en tevens op alle offertes en/of aanbiedingen die Adamas aan haar beoogde Afnemer doet met het oog op de totstandkoming van de hiervoor omschreven overeenkomsten. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die in de toekomst tussen Adamas en Afnemer worden gesloten en op (toekomstige) verbintenissen uit onrechtmatige daad.
2.2. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere andere (opvolgende) offerte, aanbieding, overeenkomst of rechtsverhouding uit welke hoofde dan ook tussen Adamas en Afnemer, indien en voor zover deze Voorwaarden uit hoofde van artikel 2.1. van toepassing zijn verklaard doch ook indien en voor zover ten aanzien van deze andere (opvolgende) offertes, aanbiedingen, overeenkomsten of rechtsverhoudingen van welke aard dan ook, deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.
2.3. Eventuele Voorwaarden, hoe ook genoemd, van Afnemer dan wel enige derde waarvan Afnemer aangeeft gebruik te (kunnen en mogen) maken, zijn niet van toepassing op de hiervoor genoemde aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen uit andere hoofde, en vullen deze Voorwaarden niet aan, tenzij Adamas hiermee vooraf schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd.
2.4. Onverminderd het voorgaande lid kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adamas van deze Voorwaarden worden af- geweken.
2.5. Wanneer Adamas de inhoud van deze Voorwaarden wenst te wijzigen, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment dat deze wijziging aan Afnemer is medegedeeld, tenzij Afnemer daartegen binnen veertien dagen na mededeling bezwaar maakt, in welk geval Adamas het recht heeft de bestaande overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken te beëindigen, zonder hierbij schadeplichtig te zijn. Bij gebreke van een dergelijke opzegging zal de overeenkomst in stand blijven onder de dan geldende Voorwaarden doch maken de gewijzigde Voorwaarden deel uit van elke overeenkomst die tussen Adamas en Afnemer is gesloten na het verloop van de voormelde termijn van veertien dagen na bekendmaking door Adamas.
3. AANBIEDING; OVEREENKOMST
3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Adamas zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Adamas een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft Adamas het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes en aanbiedingen van Adamas dertig dagen geldig.
3.2. Indien en voor zover een uitnodiging van Adamas tot het doen van een aanbod geldt als een aanbod, geldt het bepaalde in artikel 3.1.
3.3. Offertes die speciale aanmaken betreffen gelden alleen voor de op de offerte aangegeven aanmaken, hoeveelheden en specificaties, al dan niet met toepassing van artikel 4.2. van deze Voorwaarden.
3.4. De overeenkomst tussen Adamas en Afnemer komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) bestelling dan wel opdracht bij Adamas en de schriftelijke aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door Adamas. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling of verstrekking van de opdracht deze Voorwaarden.
3.5. Indien tussen Adamas en Afnemer geen overeenkomst tot stand komt, is Adamas niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade.
3.6. Aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Naar beste weten verstrekt Afnemer alle voor de aanbieding en de eventueel te sluiten overeenkomst essentiële informatie. Afnemer draagt te allen tijde het risico voor het verstrekken van niet juiste of onvolledige informatie aan Adamas.
3.7. Maten, gewichten, afbeeldingen, technische gegevens en andere informatie in door of middels Adamas verstrekte offertes, catalogi, circulaires, reclamemateriaal of enige andere vorm van informatie zijn vrijblijvend en dienen slechts ter illustratie.
4. PRIJZEN
4.1. Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Adamas gehanteerde prijzen en tarieven. De overeengekomen prijs is exclusief B.T.W. en additionele kosten.
4.2. Indien in de aanbieding en/of offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten en is zij voor Adamas niet bindend.
4.3. Is een vaste prijs overeenkomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de producten en/of diensten, zoals deze in de overeenkomst zijn omschreven. Eventuele producten en/of diensten die in aanvulling op of wijziging van de overeenkomst (in opdracht van of te wijten aan Afnemer) (dienen te) worden geleverd, worden door Adamas naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht (“meerwerk”).
4.4. Adamas is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen, tarieven en/of vergoedingen door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst aan te passen voor zover sprake is van wijziging van kostprijsbepalende factoren.
4.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk –, zet- of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk –, zet- of programmeerfouten is Adamas niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4.6 Detail. Alle prijzen worden geacht in Euro te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Adamas. Alle betalingen dienen in Euro te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders door Adamas is aangegeven.
4.7. Indien de prijs (exclusief (omzet)belasting en/of kosten) van de te leveren producten of diensten een bedrag van 75 Euro, exclusief B.T.W. niet overstijgt, is Afnemer een bedrag van 10 Euro, exclusief B.T.W. aan administratie- en behandelingskosten verschuldigd.
5. BETALINGEN
5.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting dan wel verrekening op de door Adamas aangegeven wijze en op een door Adamas aan te wijzen bankrekening. Indien Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop Afnemer in verzuim is, is hij aan Adamas een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
5.2. Bij het uitblijven van tijdige en/of volledige betaling in geld is Afnemer desgevraagd gehouden tot inbetalinggeving van goederen of rechten, waarbij de waardebepaling bindend door Adamas zal plaatsvinden.
5.3. Afnemer heeft niet het recht van opschorting of verrekening, en eveneens niet het recht enigerlei korting toe te passen. Adamas heeft het recht, hetgeen zij al dan niet voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Afnemer al dan niet opeisbaar te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen zij Afnemer verschuldigd is. Tevens heeft Adamas bij het uitblijven van tijdige en/of volledige betaling het recht verdere uitvoering van de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten. Het bepaalde in dit lid geldt onverminderd de verplichting van Afnemer om alsnog na te komen en Adamas, indien deze dit eist, de door Adamas geleden schade te vergoeden.
5.4. Afnemer zal niet zonder toestemming van Adamas zekerheden aan derden geven of zich jegens derden verbinden om hen zekerheden te geven.
5.5. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.6. Indien Adamas in verband met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen van het verschuldigde door Afnemer overgaat tot incasso (hieronder het doen incasseren te verstaan), is Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Hieronder vallen onder meer alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de incasso van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag vermeerderd met de verschuldigde vertragingsrente met een minimum van 75 Euro, te vermeerderen met eventuele omzetbelasting.
5.7. Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zulks ongeacht andersluidende vermeldingen van Afnemer.
6. ZEKERHEID
6.1. Desgevraagd door Adamas is Afnemer verplicht ten behoeve van Adamas zakelijke en/of persoonlijke zekerheid te verschaffen voor al hetgeen Afnemer aan Adamas (uit welke hoofde dan ook) schuldig is of zal zijn.
6.2. Afnemer is verplicht bij niet, niet volledige of niet tijdige voldoening van diens (financiële) verplichtingen jegens Adamas, Adamas naar tevredenheid van Adamas met bescheiden gestaafd te informeren omtrent zijn financiële situatie dan wel andere door Adamas gevraagde informatie te verstrekken. Hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van Afnemer.
6.3. Alle afleveringen van goederen door Adamas aan Afnemer geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder bedoeld.
6.4. Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Adamas, totdat Afnemer voldaan heeft aan alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst(en) verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van zaken (en voor de bewerking van die zaken), alsmede alle schadevergoedingen (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakomen van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bewerken van bedoelde zaken. De in dit lid bedoelde zaken mogen door Afnemer niet worden vervreemd, verpand of op enige andere wijze door Afnemer worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adamas.
6.5. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Adamas zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan Afnemer te leveren zaken tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Afnemer aan Adamas. Afnemer geeft nu reeds bij voorbaat aan Adamas in pand al hetgeen Adamas onder zich heeft en/of zal hebben van Afnemer ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van Afnemer aan Adamas. Indien Afnemers rechten voorwaardelijk zijn, dan vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Afnemer geeft Adamas een onherroepelijke volmacht om al datgene te doen om nadere schriftelijke vastlegging, registratie of vestiging van het pandrecht te bewerkstelligen.
6.6. Indien Afnemer in verzuim is uit hoofde van de met Adamas gesloten overeenkomst en/of deze Voorwaarden, is Adamas gerechtigd de zaken, in haar eigendom of in haar zekerheid, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Adamas reeds nu onherroepelijk voor alsdan toestemming om daartoe de bij Afnemer in gebruik zijnde ruimte(s) te betreden. Afnemer staat er voor in dat Adamas gerechtigd is om ruimtes van derden te betreden indien deze ruimtes ten behoeve van Afnemer worden gebruikt. Alle kosten hieraan verbonden komen voor rekening van Afnemer.
7. AFLEVERING VAN ZAKEN
7.1. Alle door Adamas genoemde (aflever)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst aan Adamas bekend waren. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aan overschrijding van termijnen kan Afnemer geen enkel(e) recht en/of aanspraak ontlenen, noch heeft Afnemer het recht op opschorting, korting en/of verrekening. De door Adamas aangegeven termijnen zijn niet fataal en een overschrijding ervan doet Adamas niet in verzuim zijn, dit is niet anders in het geval Afnemer Adamas in weerwil met dit artikel in gebreke stelt. Adamas is niet gebonden aan door haar genoemde (aflever)termijnen indien deze vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. De (aflever)termijnen worden in een dergelijk geval geacht te zijn verlengd met de periode, dat de in de vorige volzin genoemde omstandigheden voortduren. Indien overschrijding van enige (aflever)termijn dreigt, zullen Adamas en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
7.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Adamas de (aflever)termijnen met meer dan negentig dagen overschrijdt indien en voor zover Afnemer aan Adamas schriftelijk een redelijke termijn heeft gegeven waarbinnen Adamas alsnog kan nakomen.
7.3. Leveringen binnen Nederland zullen plaatsvinden franco huis. Tenzij anders bepaald, zal Adamas zorgdragen voor transportverzekering en verpakking, zulks met inachtneming van artikel 4.1. De wijze van vervoer zal door Adamas worden vastgesteld.
7.4. De aan Afnemer verkochte en geleverde zaken komen voor rekening en risico van Afnemer indien Adamas de goederen feitelijk, overeenkomstig het vorige lid, ter beschikking heeft gesteld aan Afnemer, of aan een door Afnemer schriftelijk aan te geven derde, dan wel indien Adamas heeft verklaard, dat de goederen door Adamas ter beschikking van Afnemer worden gehouden door Adamas of door een door Adamas ingeschakelde derde.
8. MEDEWERKING
8.1. Afnemer zal Adamas steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
8.2. Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Adamas te leveren producten en diensten.
8.3. Indien is overeengekomen dat Afnemer materialen, personeel en/of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
8.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Adamas staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Adamas in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
8.5. Ingeval medewerkers van Adamas op de locatie van Afnemer werkzaamheden verrichten, zal Afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Afnemer zal Adamas vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Adamas daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of het nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.
9. BEËINDIGING
9.1. Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Adamas zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.2. Aan Afnemer komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming slechts toe, indien Adamas, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn van tenminste 21 dagen gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeen- komst. Aan Afnemer komt bovengenoemd recht alsmede andere rechten uit deze Voorwaarden of anderszins niet toe, indien en voor zover Afnemer jegens Adamas in enige mate haar verplichtingen jegens Adamas niet heeft voldaan.
9.3. Adamas kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Afnemer, dan wel diens onderneming:
I. (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;
II. failliet wordt verklaard;
III. een schuldsaneringsregeling aangaat met twee of meer crediteuren;
IV. wordt ontbonden, vereffend of anderszins wordt beëindigd;
V. wordt getroffen door een beslag;
VI. ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 dagen is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, op enige wijze geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (welke uit een nalaten kunnen bestaan) jegens Adamas, uit welken hoofde dan ook. Adamas zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst door Adamas, worden alle vorderingen van Adamas jegens Afnemer direct opeisbaar.
9.4. Indien Afnemer zijn verplichtingen (welke ook uit een nalaten kunnen bestaan) jegens Adamas, uit welke hoofde dan ook, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en indien Adamas gerede grond heeft om aan nakoming van enige verplichting door Afnemer te twijfelen, kan Adamas terstond de uitvoering van de overeenkomst opschorten en aanvullende zekerheden eisen.
9.5. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van annulatie zijn, tenzij Adamas ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Adamas vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.6. Afnemer geeft Adamas reeds nu voor alsdan een onherroepelijk volmacht om al datgene te doen wat noodzakelijk is voor de nakoming van verplichtingen van Afnemer jegens Adamas.
9.7. Adamas is te allen tijde gerechtigd tot opschorting en verrekening van verplichtingen jegens Afnemer, indien deze haar verplichtingen jegens Adamas niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in het geval Adamas gegronde redenen heeft om aan nakoming van enige verplichting jegens haar door Afnemer te twijfelen.
10. OVERMACHT; GEEN TEKORTKOMING
10.1. Adamas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van niet aan Adamas en/of door haar ingeschakelde derden toerekenbare omstandigheden daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties (ook door vergelijkbare omstandigheden bij derden waardoor Adamas gehinderd wordt) en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Adamas van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen.
10.2. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft Adamas het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, zonder dat op haar de verplichting tot vergoeding van schade en kosten rust. Hetgeen reeds ingevolge de overeen- komst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
10.3. Van tekortkoming is geen sprake indien Adamas voor eigen rekening en risico, zulks ter vrije keuze van Adamas, goederen of diensten van derden aan Afnemer aanbiedt die voldoen aan de tussen Adamas en Afnemer overeengekomen specificaties.
11. RECLAMES; KLACHTEN; RETOURZENDINGEN
11.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer zichtbare gebreken over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen twee dagen na aflevering respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de gebreken aan Adamas mee te delen. Bij achterwege blijven van een dergelijke mededeling en/of het niet in acht nemen van de in dit lid genoemde termijn, vervalt elke aanspraak jegens Adamas ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.
11.2. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer verborgen gebreken over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 6 maanden na aflevering respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de gebreken aan Adamas mee te delen. Bij achterwege blijven van een dergelijke mededeling binnen de in dit lid genoemde termijn, vervalt elke aanspraak jegens Adamas ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.
11.3. Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan Adamas retour te zenden, indien aan Afnemer andere, dan de door hem bestelde en/of beschadigde dan wel niet functionerende goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld. Ook indien anders is overeengekomen, zullen retourzendingen uitsluitend worden geaccepteerd indien het goederen betreft, die Adamas doorgaans op voorraad heeft.
11.4. Bij iedere retourzending geldt, dat de zaken voor rekening en risico van Afnemer onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan ons dienen te worden geretourneerd. Dit recht geldt voor Afnemer alleen tot 5 werkdagen na de levering van standaardartikelen. Na verloop van deze termijn is retourzending alleen mogelijk indien Adamas uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard hiermee in te stemmen. Specials echter zullen zonder instemming nooit teruggenomen worden.
11.5. In geval van beschadigde en/of niet functionerende zaken zal Adamas, naar eigen keuze, kunnen overgaan tot herstel (en/of vervanging) op kosten van Adamas dan wel ontbinding van de overeenkomst, welke ontbinding Adamas niet verplicht tot enige vergoeding van schade of kosten. In verband met herstel of vervanging gemaakte bijkomende kosten (zoals transportkosten, kosten van verpakking en verzekering) komen voor rekening van Afnemer.
11.6. Indien Adamas heeft aangegeven te kiezen voor herstel (en/of vervanging), dit herstel naar inzicht van Adamas niet mogelijk is en Adamas dit schriftelijk aan Afnemer te kennen heeft gegeven, dan is Afnemer gerechtigd de overeenkomst zonder enig recht op vergoeding van schade en/of kosten te ontbinden, dan wel een evenredige restitutie van de koopprijs te verlangen. Deze rechten komen Afnemer eveneens toe, indien Adamas aangeeft niet bereid te zijn de betreffende goederen te herstellen (en/of te vervangen).
11.7. Rechten van Afnemer als genoemd in dit artikel kunnen jegens Adamas slechts worden ingeroepen, indien Afnemer alle jegens Adamas geldende verplichtingen is nagekomen.
11.8. Consumenten hebben het recht om binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen deze ongebruikt en onbeschadigd te retourneren zonder opgaaf van reden, tegen volledige terugbetaling. Neem hiervoor contact op met de klantendienst van ADAMAS.
12. AANSPRAKELIJKHEID; VRIJWARING
12.1. Hoewel met betrekking tot de door Adamas geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin, behoudens toepassing van artikel 11, niet worden ingestaan. Adamas zal voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederen, producten en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Adamas aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. Buiten het bepaalde in dit artikel rust op Adamas geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook.
12.2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting van zijn verplichtingen jegens Adamas of ten aanzien van betalingsverplichtingen het recht tot verrekening dan wel het toepassen van enige korting.
12.3. De totale aansprakelijkheid van Adamas wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen en daadwerkelijk ontvangen prijs (exclusief niet in de overeenkomst genoemde belastingen en kosten). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief niet in de overeenkomst genoemde belastingen en kosten) bedongen voor één kalenderjaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
I. de redelijke kosten, die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Adamas aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
II. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
III. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont, dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
12.4. De totale aansprakelijkheid van Adamas voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Adamas daadwerkelijk wordt uitgekeerd, tenzij Afnemer een beroep toekomt op grond van de artikelen 185 tot en met 193 Boek 6 BW.
12.5. Aansprakelijkheid van Adamas voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Adamas voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Adamas en/of door haar ingeschakelde derden.
12.6. Adamas is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Adamas geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
12.7. Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Adamas gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer Adamas deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Adamas ook na het verstrijken van de daarbij, op verval van recht, gestelde redelijke termijn van tenminste 21 dagen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient, op verval van recht, een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Adamas in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
12.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen twee weken na het (redelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade schriftelijk bij Adamas meldt.
12.9. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
12.10. Afnemer vrijwaart Adamas voor alle aanspraken van derden inzake van door Adamas geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan, dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Adamas en Afnemer bovendien aantoont dat hem inzake geen enkel verwijt treft.
13. EXPORT
13.1. Afnemer zal Adamas vrijwaren voor alle aanspraken van derden, die verband houden met aan Afnemer toe te rekenen overtredingen op de van toepassing zijnde exportbepalingen.
14. CONCURRENTIEBEDING; NIET-OVERNAMEBEDING
14.1. Het is Afnemer niet toegestaan ten tijde van de duur van de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging ervan werknemers van Adamas of door Adamas ingezette derden, in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken, dan wel onderhandelingen tot het aangaan van een dergelijke dienst- of werkrelatie aan te knopen, tenzij Adamas en Afnemer na overleg uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
15. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
15.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Adamas of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden, die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Afnemer de goederen of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen, tenzij Adamas dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan Afnemer heeft toegestaan.
16. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
16.1. Afnemer is tot strikte geheimhouding gehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Adamas is het Afnemer niet toegestaan alle ter zake van de overeenkomst en de werkzaamheden ontvangen informatie en ter beschikking gestelde gegevens aan werknemers en derden te verspreiden en/of te openbaren.
16.2. Zonder schriftelijke toestemming, is het Afnemer - niet alleen ten aanzien van de (project-)werkzaamheden - niet toegestaan aan derden mededeling te doen over de aanpak, inhoud, omvang, uitvoering, werkwijze en dergelijke van werkzaamheden van Adamas. Afnemer is gehouden deze verplichting op te leggen aan al zijn werknemers en derden, die noodzakelijkerwijs daarvan kennis krijgen. Afnemer staat ervoor in, dat voornoemde werknemers en derden deze verplichting nakomen.
17. OVERIG
17.1. Indien enige bepaling van de overeenkomst, mede omvattende deze Voorwaarden, nietig is, wordt vernietigd dan wel (in rechte) als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht. Adamas en Afnemer treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde respectievelijk onredelijk bezwarende bepaling in acht worden genomen.
17.2. Afnemer kan diens rechten uit de overeenkomst en deze Voorwaarden alleen geldend maken jegens de rechtspersoon of onderneming uit de Adamas Groep met wie Afnemer de overeenkomst heeft gesloten. Dit is slechts anders, indien deze onderneming en/of rechtspersoon tezamen met een rechtspersoon en/of onderneming uit de Adamas Groep, die de aanspraken van de derde wenst te accepteren, zulks kenbaar maken aan Afnemer.
17.3. Het is Adamas toegestaan bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) derden in te schakelen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de derden jegens Afnemer bevoegd zich op deze Voorwaarden te beroepen. Artikel 404 van Boek 7 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.4. Alle door Adamas gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeen- komst en/of deze Voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
17.5. Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Adamas en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze Voorwaarden, zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan, indien deze zijn verzonden per aangetekende post of telefax aan de partij, voor wie deze zijn bestemd, naar het adres, waar deze blijkens de inschrijving in het Handelsregister is gevestigd, dan wel haar laatst bekende adres.
17.6. Adamas is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan derden, waaronder dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Adamas uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen en waarbij overnemende partij de bestaande rechten en/of verplichtingen met de Afnemer zullen respecteren. Afnemer geeft nu reeds toestemming aan deze overdracht en is verplicht op eerste verzoek van Adamas alle door Adamas voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte (feitelijke) medewerking te verlenen.
17.7. Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adamas niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Adamas gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Adamas en Afnemer) en/of deze Voorwaarden en/of buitencontractuele rechten en verplichtingen aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht (of anders- zins) te bezwaren.
18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
18.1. De overeenkomsten tussen Adamas en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
18.2. De geschillen, welke tussen Adamas en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Adamas met Afnemer gesloten overeen- komst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage.
19. DEPONERING
19.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder de naam van Adamas B.V.